Công nghệ hóa học

1. Vien Vo, Thu Phuong Tran Thi, Ha-Yeong Kim, Sung Jin Kim, Facile post-synthesis and photocatalytic activity of N-doped ZnO–SBA-15, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 75, 403-409 (2014) (SCI).
2. An Tran Doan, Xuan Dieu Nguyen Thi, Phi Hung Nguyen, Viet Nga Nguyen Thi, Sung Jin Kim, and Vien Vo, Graphitic g-C3N4-WO3 composite: Synthesis and photocatalytic properties, Korean Chem. Soc, 35, 1794-1798 (2014) (SCI).
3. Vien Vo, Nguyen Van Kim, Nguyen Thi Viet Nga, Nguyen Tien Trung, Le Truong Giang, Pham Van Hanh, Luc Huy Hoang, and Sung-Jin Kim, Preparation of g-C3N4/Ta2O5 composite with enhanced visible-light photocatalytic activity, Journal of electronic materials 45, 2334-2340 (2016) (SCI).
4. Ji-eun Park, Vien Vo, Nguyen Thi Vuong Hoan, Luc Huy Hoang, Sung Jin Kim, Synthesis of hollow carbon-W18O49 composite and its photocatalytic properties, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (SCI), 27, 2662–2669 (2016) (SCI).
5. Vien Vo, Xuan Dieu Nguyen Thi, Ying-Shi Jin, Giang Ly Thi, Nguyen Tien Trung, Duong Tuan Quang, Sung Jin Kim, SnO2 nanosheets/g-C3N4 composite with improved lithium storage capabilities, Chemical Physics Letters 674, 42–47 (2017) (SCI).

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Thông tin

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Applied Research Institute for Science and Techology
Địa chỉ: Phòng 76 - 78, tòa nhà 15 tầng, 170 An Dương Vương, P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (0256)3 546 719;  0906 555 779 (Mrs. Nga)
Email: aristqnu@gmail.com
          vnukc@qnu.edu.vn
Designed & Developed with Arist QNU