ĐỀ TÀI /DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

Với chức năng và nhiệm vụ là nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, nền tảng của các sản phẩm của Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ đều được dựa trên kết quả của các đề tài và dự án nghiên cứu của chính các thành viên của Viện. Sau đây là danh sách các dự án nghiên cứu theo ngành của Viện: