Chức năng của Viện 

(theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện)

 1. Nghiên cứu khoa học;
 2. Phát triển, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và
  công nghệ;
 3. Hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu, ứng dụng và triển khai;
 4. Cung cấp các dịch vụ tư vấn về khoa học và công nghệ;
 5. Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về khoa học và công nghệ.

Nhiệm vụ của Viện

 (theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện)

 1. Tiến hành nghiên cứu cơ bản, ứng dụng khoa học tự nhiên, phát triển công nghệ phục vụ phát triển giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Quy Nhơn;
 2. Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ liên quan đến khoa học công nghệ;
 3. Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ theo nhu cầu xã hội và cộng đồng phục vụ phát triển bền vững cho các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.
 4. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo yêu cầu phát triển thị trường khoa học, công nghệ;
 5. Cung cấp các dịch vụ tư vấn và phản biện các đề tài, dự án và chính sách khoa học và công nghệ;
 6. Tổ chức, tập huấn bồi dưỡng kiến thức khoa học công nghệ;
 7. Thực hiện hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, triển khai về khoa học và công nghệ;
 8. Hợp tác với các đơn vị khác trong Trường Đại học Quy Nhơn để phát triển, nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ;
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn giao.