Khảo sát và đánh giá mức độ ô nhiễm thuốc trừ sâu của một số vùng nông thôn tỉnh Bình Định (2000-2001).

Tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính xúc tác của vật liệu silicoaluminophosphate mao quản chuyển tiếp có tính axit mạnh và bền nhiệt, thủy nhiệt (2005-2006).

Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu mao quản để xử lý các hợp chất hữu cơ độc hại trong nước (2009-2010).

Nghiên cứu điều chế các vật liệu mới để làm xúc tác cho phản ứng sản xuất biodiesel và hấp phụ các hợp chất hữu cơ độc hại có trong nước (2009-2011).

Nghiên cứu điều chế các vật liệu mới để làm xúc tác cho phản ứng sản xuất biodiesel và hấp phụ các hợp chất hữu cơ độc hại có trong nước (2012-2014).

Building up a New Master Program in Chemistry of Quy Nhon University, Vietnam (2012-2014).

Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu MS2 (M = Mo, W) có cấu trúc nano để làm điện cực anốt hiệu năng cao cho pin liti (2016-2018).

Reinforcing the capabilities of Quy Nhon University-Vietnam in solving local problems by building up a doctoral training program (2016-2019).

Reinforcing the research capabilities of material science group at Quy Nhon University-Vietnam in solving local problems (2017-2018).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *