1. Vien Vo, Thu Phuong Tran Thi, Ha-Yeong Kim, Sung Jin Kim, Facile post-synthesis and photocatalytic activity of N-doped ZnO–SBA-15, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 75, 403-409 (2014) (SCI).
2. An Tran Doan, Xuan Dieu Nguyen Thi, Phi Hung Nguyen, Viet Nga Nguyen Thi, Sung Jin Kim, and Vien Vo, Graphitic g-C3N4-WO3 composite: Synthesis and photocatalytic properties, Korean Chem. Soc, 35, 1794-1798 (2014) (SCI).
3. Vien Vo, Nguyen Van Kim, Nguyen Thi Viet Nga, Nguyen Tien Trung, Le Truong Giang, Pham Van Hanh, Luc Huy Hoang, and Sung-Jin Kim, Preparation of g-C3N4/Ta2O5 composite with enhanced visible-light photocatalytic activity, Journal of electronic materials 45, 2334-2340 (2016) (SCI).
4. Ji-eun Park, Vien Vo, Nguyen Thi Vuong Hoan, Luc Huy Hoang, Sung Jin Kim, Synthesis of hollow carbon-W18O49 composite and its photocatalytic properties, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (SCI), 27, 2662–2669 (2016) (SCI).
5. Vien Vo, Xuan Dieu Nguyen Thi, Ying-Shi Jin, Giang Ly Thi, Nguyen Tien Trung, Duong Tuan Quang, Sung Jin Kim, SnO2 nanosheets/g-C3N4 composite with improved lithium storage capabilities, Chemical Physics Letters 674, 42–47 (2017) (SCI).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *